Nieuwsf!its kwaliteitscyclus logopedie 2020

Gepubliceerd op 3 februari 2020 door HCA
Categorie: Nieuws

– januari 2020 –
Beste HCA klant,

Allereerst wil ik u namens het hele HCA team de beste wensen voor 2020 toewensen. Het nieuwe jaar brengt ons een vernieuwde vorm van kwaliteitstoetsing voor de logopedie. De NVLF heeft in samenwerking met HCA een nieuw product ontwikkelt als het gaat om kwaliteitstoetsing: de kwaliteitscyclus logopedie. Deze  kwaliteitscyclus is een doorontwikkeling op de huidige kwaliteitstoets, waarbij er nadruk gelegd zal gaan worden op de meerdere facetten van kwaliteitsmonitoring (meer dan alleen de dossiertoetsing). Vanaf 1-1-2020 zullen alle praktijken die een kwaliteitstoets laten afnemen, deelnemen aan de nieuwe kwaliteitscyclus. In deze nieuwsbrief willen wij u graag verder informeren over de inhoud en procedures van deze kwaliteitscyclus logopedie.

De kwaliteitscyclus logopedie is een cyclisch proces van 3 jaar, waarbij er jaarlijks een contact moment met een auditor is. De kwaliteitscyclus logopedie kent twee verschillende varianten, afhankelijk of de praktijk in het bezit is van een geldig auditcertificaat of niet.

  1. Praktijk is in het bezit van een geldig auditcertificaat: de cyclus bestaat dan uit een visitatie in het eerste jaar en in de twee jaar daarna jaarlijks kwaliteitsgesprekken met een auditor.
  2. Praktijk is niet in het bezit van een geldig auditcertificaat: de cyclus wordt gestart met een kwaliteitstoets in het eerste jaar en daarna jaarlijks een kwaliteitsgesprek met een auditor, gedurende de twee opvolgende jaren. Hierna is het startpunt bij elke cyclus de visitatie.
 

De onderdelen van de kwaliteitscyclus
De kwaliteitscyclus bestaat uit de onderdelen kwaliteitstoets, visitatie en kwaliteitsgesprekken.

Kwaliteitstoets:
De kwaliteitstoets is een kwaliteitsinstrument dat de basiskwaliteit van logopedie toetst zoals deze is vastgelegd in de geldende richtlijnen en protocollen van de NVLF en wat is vastgelegd in wet- en regelgeving. Met de kwaliteitstoets wordt op een transparante en objectieve manier verantwoording gegeven over de logopedie die geleverd is door een praktijk of instelling. Dit gebeurt met een onafhankelijk onderzoek (ook wel ‘audit’ genoemd) op basis van vooraf vastgestelde criteria.
De kwaliteitstoets logopedie is ontwikkeld door de NVLF en is ook eigendom van de NVLF.
Er zijn twee mogelijkheden waarop een kwaliteitstoets wordt afgenomen.
1. Vrijwillig; waarbij het de start is van de kwaliteitscyclus
2. Opgelegd door verzekeraar; waarbij het alleen om de kwaliteitstoets gaat. Dit wordt ook wel de verplichte kwaliteitstoets genoemd.
De criteria voor de verplichte kwaliteitstoets en voor de kwaliteitstoets als start van de kwaliteitscyclus zijn hetzelfde. Ter voorbereiding op een (vrijwillige) kwaliteitstoets vult de praktijk een vragenformulier in.

Visitatie:
Tijdens de visitatie gaan de auditor en de praktijk in gesprek over de ontwikkelkansen die de praktijk uit de zelfevaluatie heeft gehaald. Voorafgaand aan de visitatie zal de praktijk dan ook de zelfevaluatie invullen. Deze zelfevaluatie vormt de basis van de visitatie en maakt ontwikkelkansen op praktijkniveau zichtbaar op de onderdelen: inhoud, kwaliteit, organisatie, professionele ontwikkeling, strategie, overig en praktijkinrichting. Bij ieder onderdeel in de zelfevaluatie beschrijft de praktijk hoe dit onderdeel nu in de praktijk is geborgd en/of geïmplementeerd. Het geeft als het ware een overzicht van de huidige status van de praktijk i.r.t. het kwaliteitsbeleid in de bredere zin van het woord.

Tijdens de visitatie concretiseert de praktijk de ontwikkelkansen om te komen tot SMART-doelen, acties en tijdspad en leggen deze vast in het plan van aanpak. De auditor ondersteunt dit proces. Het plan van aanpak dient ten minste 3 SMART geformuleerde doelstellingen te bevatten waarvan er minimaal 2 doelstellingen een NVLF ambitie als onderwerp dienen te hebben. Het derde (en eventueel meerdere) doel (en) mag een onderwerp naar keuze uit de zelfevaluatie zijn.

De NVLF vindt het belangrijk dat de beroepsgroep inspeelt op relevante kwaliteitsontwikkelingen en laat zien dat de beroepsgroep deze ontwikkelingen actief oppakt en borgt. Daarom heeft de NVLF een aantal ambities geformuleerd die verwerkt zijn in de kwaliteitscyclus. De NVLF-ambities worden jaarlijks geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

De NVLF-ambities voor 2020 zijn:
1. Uitvoeren PREM met daaraan gekoppeld actief en aantoonbaar aan de slag met de resultaten (bespreken in de praktijk en/of met patiënten, verbeterpunten benoemen en acties uitzetten). Alle medewerkers van de praktijk hebben hierbij een actieve bijdrage.
2. Deelname aan Nivel Zorgregistraties met daaraan gekoppeld actief en aantoonbaar aan de slag met de resultaten (bespreken, verbeterpunten benoemen en acties uitzetten). Alle medewerkers van de praktijk hebben hierbij een actieve bijdrage.
3. Dossieranalyse. Met behulp van de software wordt de top 3 meest behandelde indicaties vastgesteld door de praktijk. Deze top 3 wordt vastgelegd en is een onderdeel van de analyse. Iedere medewerker kiest minimaal twee dossiers die vragen of moeilijkheden hebben gegeven met betrekking tot het methodisch handelen uit en analyseert deze zelfstandig. Tijdens het analyseren noteert de logopedist welke vragen het dossier oproept en formuleert deze op concrete wijze voor collega’s. Deze analyse wordt met collega’s besproken, bijv. bij een praktijkvergadering of tijdens een bijeenkomst van de kwaliteitskring bij een casuïstiek bespreking.

Na het behalen van de visitatie zullen wij een certificaat afgeven welke 3 jaar geldig is. Echter dient wel de gehele kwaliteitscyclus in die 3 jaar doorlopen te worden. Wat inhoudt dat er ook twee kwaliteitsgesprekken dienen plaats te vinden.

Kwaliteitsgesprekken:
Tijdens de kwaliteitsgesprekken wordt met de praktijk en een auditor gereflecteerd op de voortgang van de kwaliteitscyclus en gekeken of bijstellingen in het plan van aanpak nodig zijn.
De benodigde documenten voor de kwaliteitscyclus logopedie zijn onder de button terug te vinden.
documenten kwaliteitscyclus
Ik hoop u middels deze nieuwsfl!ts voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u na het lezen van deze nieuwsfl!ts nog vragen hebben dan hoor ik dat uiteraard graag.

Met vriendelijke groet namens het gehele team van HCA,

Website
Website
Email
Email
LinkedIn
LinkedIn