Beheersmodel audit

Doelstelling en inhoud van de audit
Het Beheersmodel auditproduct heeft als doel inzicht te geven in de kwaliteit van processen, producten en diensten rondom de fysiotherapie.
De Beheersmodel audit wordt uitgevoerd bij praktijken welke vooraf door de zorgverzekeraar zijn geselecteerd. De Beheersmodel audit wordt altijd uitgevoerd op de praktijklocatie en toetst de volgende criteria:

1. Centraal Kwaliteitsregister
2. Praktijkorganisatie/inrichting en accommodatie
3. Hygiëne – privacy en veiligheid
4. Klachtenregeling
5. Methodisch handelen

rubriek 1 Algemeen (Intake na verwijzing en screening)
rubriek 2 Gegevens t.b.v. de anamnese en het onderzoek
rubriek 3 Gegevens t.b.v. het behandelplan
rubriek 4 Gegevens t.b.v. de uitgevoerde behandelingen
rubriek 5 Gegevens t.b.v. de (eind)evaluatie
rubriek 6 Gegevens t.b.v. de afsluiting

6. KNGF richtlijnen
7. Wet- en regelgeving

Wat is een audit?
Een audit wordt beschreven als een kwalitatieve toetsing van het zorgproces of elementen ervan. Het is een systematisch en onafhankelijk onderzoek naar de kwaliteit van processen, producten of diensten in de zorg. Tijdens een audit wordt vooral gekeken naar de borging van de diverse processen en de wijze waarop dit geregeld is.
Gedurende de uitvoering van de audit zullen aantoonbare bevindingen worden vastgelegd. Deze bevindingen (audituitkomsten) dienen de aanvrager inzicht te verschaffen over het kwaliteitsniveau in de breedste zin van het woord. De audituitkomsten worden altijd verwerkt in een auditrapportage. Deze bestaat naast een algemeen praktijkrapport uit een aantal auditbevindingen welke tijdens de audit naar voren zijn gekomen en van waaruit de geauditeerde (=auditee) zijn eventuele verbetertraject kan vormgeven.
Bij het zorgvuldig uitvoeren van een audit is het noodzakelijk dat alle betrokken partijen zich conformeren aan de afspraken die gemaakt worden. Het gaat hierbij om logistieke afspraken, procedurele afspraken, gedragsregels en afspraken over de gebruikte instrumenten.

De audit
De Beheersmodel audit 2016 zal uitgevoerd worden door twee HCA auditoren. Eén van de auditoren vervult de rol van “lead-auditor” terwijl de andere auditor alle verkregen auditgegevens vastlegt en het auditproces bewaakt.
De HCA auditoren, allen werkzaam in een eerstelijns fysiotherapiepraktijk, hebben ruime ervaring in het begeleiden van paramedici op het gebied van kwaliteitsontwikkeling en kwaliteitstoetsing.
Tijdens de audit kunt u met max. 3 personen aanwezig zijn. Wilt u hiervan afwijken, dan vernemen wij dit graag van u zodat wij hierover aparte afspraken kunnen maken.

De prijzen
Beheersmodel audit, 5 dossiers (solopraktijk) €1120,00 excl. BTW
Beheersmodel audit, 10 dossiers (≤ 5 FTE)    €1330,00 excl. BTW
Beheersmodel audit, 15 dossiers (> 5 FTE)    €1540,00 excl. BTW

Indien de organisatie over meerdere locaties beschikt, die alle vanuit dezelfde praktijk AGB-code declareren, wordt de wortelformule toegepast.
Voorbeeld: De organisatie bestaat uit 3 locaties, de wortel van 3=1.73, hetgeen betekent dat er 2 locaties bezocht dienen te worden. Op de hoofdlocatie wordt de audit uitgevoerd en op de grootste nevenvestiging wordt een quickscan uitgevoerd waarbij er 5 of 10 extra dossiers worden getoetst (bij resp. ≤ 5 FTE dan wel > 5 FTE).

Locatiebezoek 
Per locatie, (≤ 5 FTE) binnen 30 km hoofdlocatie € 220,00 excl. BTW
Per locatie, (> 5 FTE) binnen 30 km hoofdlocatie € 330,00 excl. BTW
Per locatie, (≤ 5 FTE) buiten 30 km hoofdlocatie  € 330,00 excl. BTW
Per locatie, (> 5 FTE) buiten 30 km hoofdlocatie  € 440,00 excl. BTW

Indien u vragen heeft kunt u altijd contact met ons opnemen via hca@healthcareauditing.nl of 023-5452360. Wij helpen u graag in het audittraject!